Earth Shaker

Tạo ra 1 vùng động đất, gây damage nhiều hơn cho tường

Last updated