Cloak and Dagger

Tạo ra 1 vùng khiến cho tất cả các Unit đồng minh tàng hình tuy nhiên cũng không thể tấn công, phát đánh đầu tiên sẽ được tăng damage

Last updated