Chemical Field

Tạo ra 1 vùng nhiễm hoá chất, tăng sức mạnh và tăng damage cho các unit đứng trong vùng ảnh hưởng

Last updated